Handelsbetingelser

Alle workshops, onlineprodukter og forløb udgår fra Tietelin, CVR nr. 34258023, c/o Ditte Elin Kilbak, Frankrigsgade 78, st.tv., 2300 København S. Vi kan kontaktes på: ditte@ditteelin.dk.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort.

Betalingsbetingelser vedrørende workshops og sessioner

Workshops og sessioner afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Vi forbeholder os retten til at skifte lokation, hvis der bliver brug for det. Hvis workshops eller sessioner skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag, så bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før start, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af prisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit køb til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller under til start, kan du ikke længere få pengene retur. De samme regler er gældende for mentorforløbet.

Køb af 1:1 sessioner er bindende. Har du valgt en session på klinik kan du ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Har du valg en session online, kan du ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Du er selv ansvarlig for at have en fungerende internetforbindelse og nødvendigt udstyr.

Sessioner der ikke er aflyst indenfor disse rammer, betales der fuld pris for. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Køb af forløb betales forud og de 1:1 sessioner der er del af forløbet er omfattet af de samme betingelser som 1:1 sessioner.

Betalingsbetingelser vedrørende onlineprodukter og onlineforløb

Onlineprodukter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af onlineprodukter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur for onlineprodukter. De samme regler er gældende for onlineforløb.

Rettigheder

Ditte Elin Kilbak har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til workshops, forløb, mentoring, abonnementer og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Ditte Elin Kilbaks virksomhed. Ditte Elin Kilbaks navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Ditte Elin Kilbaks navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Ditte Elin Kilbak berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Ditte Elin Kilbak er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Ditte Elin Kilbak måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Ditte Elin Kilbak skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Ditte Elin Kilbak har handlet simpelt uagtsomt. Ditte Elin Kilbak erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Ditte Elin Kilbak kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Ditte Elin Kilbak og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2020 Ditte Elin Kilbak. Alle rettigheder forbeholdes.